In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Tập Thơ Thanh Thủy (phần 1)
Số lần đọc: 1321

Bác Út mất rồi! Bác Út ơi!
Còn ai đánh trống dân làng coi
Xuống tấn vung tay ra lệnh tiến
Hồi thương thẳng cánh đủ ba hồi
Nón chóp giải hồng, chân vấn cạp
Áo xanh, đai đỏ, thắt lưng, roi
Mỗi năm hai lượt XuânThu diễn
Bác mất bây giờ để cho ai!!


Mậu Tý 2008

danhtronglang