TẠ LĂNG


Đoan trang khả kính đã ghi rồi
Cung nữ Nguyễn Triều cũng hoan ngôi
Đức độ lưu quang ngay trước mắt
Tường  trình phong hóa để người coi
Tái ngộ bạn bè khắc lên đá
Biệt ly đau khổ đã thay lời
Con, dâu, cháu, rễ ghi bia mộ
Ngày, tháng, sinh, ly cũng đủ lời
Trăm năm còn thiếu chưa đi trọn
Thâm thiếu ít nhiều để đó tôi.
  

02-01-2013 tức là 21-11-Nhâm Thìn       

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU