In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Thanh Thủy (phần 3)
Số lần đọc: 1261

 

50

 

Mới đó đã qua năm mươi ngày
Tháng ngày đo đếm thật nhanh thay
Di ảnh còn cười tươi như mộng
Hồn thiêng chẳng biết có còn đây
Mồ yên, mã đẹp con cháu thạnh
Chân yếu, thân gầy một gốc cây
Còn được bao ngày trên cõi thế
Lấy sống làm vui để đợi ngày.

wheel

Thanh Thủy