Vịnh Cây Khô

6907807754 d6372d0c31 zE

Cây khô đứng giữa nước cùng non,
Lá hết tuy nhiên rễ vẫn còn.
Bám chặt đất đai nhìn thế cuộc,
Vui cùng non nước ngắm giang sơn.
Đón gió đã từng rung mặt đất,
Vờn mây chưa dễ gãy cành con.
Dẫu chết còn mang danh Đại Thọ,
Danh còn thân thế vẫn đang còn.

Thanh Thủy 
Hè 1985.

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU