DIỄN NGÂM NHỮNG BÀI THƠ THANH THỦY
THƯỞNG TRĂNG**NHỚ**VÀO THU**TÌNH TRĂNG**CHỪ NI

Hoài Cảm 

 

Từ độ bà đi chuông mỏ lạnh
Nhà thờ vắng tiếng tụng kinh khuya
Độn sầm cú rúc nghe lanh lãnh
Tưởng chừng tiếng cú gọi hồn về
Cảnh ấy tình này với tháng năm
Bấm tay chín mốt lượt trăng rằm
Dầu mà sống được mười năm nữa
Tất cả rồi ra cũng số không.
 
Thanh Thủy 
Hè Ất Mùi 2015
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba