Viếng Lăng Gia Long
 
lang vua gia longb
 
Cả một công trình đã chán chưa?
Giang sơn nghiêng ngửa đến bây giờ.
Mời voi ông cố khoe tài lớn,
Cõng rắn bà vồ lấy sức to.
Thao lược cậy tài quân sư trắng
Chiến chinh nhờ đức Chúa ban cho.
Bia đá chẳng lâu bằng bia miệng,
Hỏi ông như thế thỏa lòng chưa?
 
Thanh Thủy
 
Thanh minh 1989
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU