Cốc trà chén rượu làm vui
Hòa cùng tuế nguyệt cho đời đở đau
Tám mươi sáu tuổi trên đầu
Non sông sự nghiệp đã hầu như không.

Đông Canh Dần - 2010

sen

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU